Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2019

  


Balans 31-12-2019

(alle bedragen in euro)

 

                                                                31-12-2018          31-12-2019  

 

Vlottende activa                                          0,=                       0,=

Overige vorderingen                                              0,=                       0,=    

Liquide middelen                                                99,=                      72,= 

 

ACTIVA                                                              99,=                     72,=

 

Eigen vermogen                                                    0,=                      0,=      

Stichtingskapitaal                                                 0,=                      0,=
22,=)         

Reserve projecten                                                99,=                     72,=

Kortlopende schulden                                             0,=                     0,=

                      

PASSIVA                                                            99,=                     72,=


 

Toelichting op baten en kosten 2019

 

Baten

Donaties                         `                                            2,530,=

Subsidiebaten                                                                             0,=                     

Donaties bedrijven                                                                            0,=

Overige inkomsten                                                                         94,=

 

Totaal                                                          €            2.624,=

 

Lasten

 Kosten betalingsverkeer                                                      151,=

Promotiekosten                                                                               0,=       

Fondswervinsgkosten                                                                       0,= 

Bijdragen aan projecten                                                    2 500,=

 

Totaal                                                                             €      2.651,=

 

 

Beginstaat kas op 1-1-2019                                         €          99,=

Netto resultaat over 2019                                           €          72,=      

Activiteiten van Stichting Puja in 2019

In 2019 hebben wij allereerst in Nederland een aantal presentaties over ons werk in Bangladesh gehouden, waaronder voor de partnerorganisaties van Uden Wereldwijd, mede als verantwoording van hun sponsoring.

In Bangladesh hebben wij ons vooral gericht op het verstrekken van medische hulp aan arme leden van de lokale bevolking. Wij hebben daartoe 2 health Camps van in totaal 2 dagen georganiseerd in de regio van Rangamati, een gebied waar maar weinig NGO’s worden toegelaten. Daaraan hebben 5 lokale artsen en lokale verpleegkundigen vrijwillig aan meegewerkt. Zij hebben toen 450 patiënten geholpen, door het doen van geneeskundig onderzoek en het stellen van medische diagnoses. Ook zijn er aan de patiënten medicijnen ter waarde van bijna € 1.800,= uitgedeeld.

Verder hebben wij voor ruim € 700,= vrouwen hulp en voorlichting gegeven, zowel voorafgaand aan de bevalling als tijdens en na bevalling. Dit betrof voorlichting over en voorbereiding op voorlichting en gedurende enkele weken ook consultatiebureau activiteiten. Veel van de moeders die bevalen zijn of heel jong en/of zelf ondervoed, met als gevolg dat de baby’s die geboren worden, ook veelal ondervoed zijn en beide extra kwetsbaar zijn. Door de gezondheidsvoorlichting leren de moeders ook hoe zij het gewicht en de gezondheid van de baby’s op een verantwoorde manier peil kunnen brengen.

In Nepal zijn er gesprekken gehouden met een aantal lokale NGO’s, over het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en vrouwen, zodra daar financiering voor beschikbaar is.

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Balans 31-12-2020

(alle bedragen in euro)

 

                                                                31-12-2019                   31-12-2020

 

Vlottende activa                                                     0,=                         0,=

Overige vorderingen                                                0,=                         0,=    

Liquide middelen                                                   72,=                        53,= 

 

ACTIVA                                                                72,=                         53,=

 

Eigen vermogen                                                      0,=                          0,=      

Stichtingskapitaal                                                   0,=                          0,=
      

Reserve projecten                                                  72,=                        53,=

Kortlopende schulden                                              0,=                         0,=

                      

PASSIVA                                                              72,=                       53,=

 

 

Toelichting op baten en kosten 2020

 

Baten

Donaties                         `                                                 3,660,=

Subsidiebaten                                                                                        0,=                     

Donaties bedrijven                                                                                 0,=

Overige inkomsten                                                                                 0,=

 

Totaal                                                                           € 3,660,=

 

Lasten

Kosten betalingsverkeer                                                            270,=

Promotiekosten                                                                                      0,=       

Fondswervinsgkosten                                                                             0,= 

Bijdragen aan projecten                                                           3,409,=

 

Totaal                                                                                         € 3,679,=

 

 

Beginstaat kas op 1-1-2020                                                      €    72,=

Netto resultaat over 2020                                                        €   53,=      

 

 

 

Activiteiten van Stichting Puja in 2020

In 2020 is door de corona-epidemie ons werk veel moeilijker geworden. Er was in Bangladesh ook sprake van een lockdown. Hierdoor zijn veel mensen in Bangladesh werkloos geworden. Er is weining of geen hulp van de overheid. Stichting Puja heeft voor ruim € 600,= rijst geschonken aan 90 behoeftige bewoners en gezinnen.

Wij hebben verder vooral onze medische hulp aan arme leden van de bevolking proberen voort te zetten. Wij hebben daartoe 2 health Camps van in totaal 2 dagen georganiseerd in de regio van Rangamati, een gebied waar maar weinig NGO’s worden toegelaten. Daaraan hebben 5 lokale artsen en lokale verpleegkundigen vrijwillig aan meegewerkt. Zij hebben toen 560 patiënten geholpen, door het uitvoeren van geneeskundig onderzoek en het stellen van medische diagnoses. Ook zijn er aan de patiënten medicijnen ter waarde van bijna € 2.100,= uitgedeeld.

Verder hebben wij voor € 650,= weer hulp en voorlichting gegeven aan vrouwen gegeven, op dezelfde wijze als in 2019 is gebeurd.

In Nepal hebben wij vanwege het risico van de covid-besmetting de activiteiten tijdelijk opgeschort. De trainingen voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en vrouwen, kunnen met het oog op hun werking en effect namelijk alleen groepsgewijs plaats vinden, hetgeen onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is.

Jaaroverzicht 2022

Activiteiten van 2022